loading

     Tạo điều kiện cho việc phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp, thống nhất việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng (cống bể, nhà trạm, cột ăng ten, truyền dẫn và các thiết bị phụ trợ khác...) để các doanh nghiệp thực hiện xây dựng, mở rộng mạng lưới mạng viễn thông một cách đồng bộ khoa học. Làm cơ sở trong xây dựng, mở rộng hạ tầng viễn thông trên địa bàn KCN, đảm bảo an toàn cho công trình, các công trình lân cận, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe cho cộng đồng; đảm bảo tuân thủ quy hoạch chuyên ngành, xây dựng, kiến trúc, cảnh quan đô thị.