loading

Văn bản pháp luật

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 299/BQLKKT-QHXD
 • 12/03/2024
 • Yêu cầu thực hiện đảm bảo các thủ tục pháp lý về xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình tại các Khu Công nghiệp, Khu đô thị thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát

 • 02/2023/QĐ-TTg
 • 03/02/2023
 • Quyết định về khung giá của mức bán lẻ điện bình quân

 • 91/2022/NĐ-CP
 • 30/10/2022
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

 • 50/2022/TT-BTC
 • 11/08/2022
 • Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/03/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

 • 49/2022/NĐ-CP
 • 29/07/2022
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

 • 41/2022/NĐ-CP
 • 20/06/2022
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

 • 20/2022/NĐ-CP
 • 10/03/2022
 • Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

 • QCVN 03:2021/BCA
 • 2021
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

 • 45/2022/NĐ-CP
 • 07/07/2022
 • Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường