loading

Văn bản pháp luật

 • Số văn bản
 • Ngày phát hành
 • Trích yếu
 • Tải về
 • 4248/QĐ-BKHCN
 • 30/12/2016
 • Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia

 • 80/2014/NĐ-CP
 • 06/08/2014
 • Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

 • 141/2017/NĐ-CP
 • 07/12/2017
 • Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

 • 53/2020/NĐ-CP
 • 05/05/2020
 • Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 • 04/2015/TT-BXD
 • 03/04/2015
 • Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải

 • 01/2008/TT-BXD
 • 02/01/2008
 • Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 • 124/2011/NĐ-CP
 • 28/12/2011
 • Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007

 • 117/2007/NĐ-CP
 • 11/7/2007
 • Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

 • 68/2006/QH11
 • 29/06/2006
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Zalo
Hotline
Messenger