loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 01/QĐ-BCĐ
  • 01/06/2021
  • QĐ ban hành quy chế hoạt động và phương án xử lý tình huống khi phát hiện người lao động nhiễm/nghi nhiễm covid-19 và các chế độ chính sách đối với người lao động