loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 4049/BQLKKT-QLLĐ
  • 02/11/2021
  • Thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn sản xuất

  • 4040/BQLKKT-QLLĐ
  • 02/11/2021
  • Triển khai Thông báo số 7177/TBVP của Văn phòng UBND tỉnh