loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 1072/BQLKKT-QLLĐ
  • 04/06/2021
  • Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại doanh nghiệp

  • 50/KH-BQLKKT
  • 04/06/2021
  • Kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid-19 trên địa bàn các KKT, KCX, KKTCX (tháng 06/2021)