loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2558/LĐTBXH-VP
  • 05/08/2021
  • Phối hợp triển khai nghị quyết số 68/NQ-CP của chính phủ

  • 1798/BQLKKT-QLLĐ
  • 05/08/2021
  • Tổ chức thực hiệm nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về sản xuất "3 tại chỗ"