loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 23/2021/QĐ-TTg
  • 07/07/2021
  • Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

  • 954/UBND
  • 07/07/2021
  • Tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thị xã theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ