loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 5858/TB-SYT
  • 13/12/2021
  • Thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Tính đến ngày 31/12/2021)

  • 4358/BQLKKT-QLLĐ
  • 13/12/2021
  • Hướng dẫn tạm thời các phương án phòng chống Covid-19 tại doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới