loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2340/UBND-KGVX
  • 15/07/2021
  • Thực hiện các biện pháp vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trong KCN, KCX,KKT

  • 2338/UBND-KGVX
  • 15/07/2021
  • Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp