loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 2446/BQLKKT-QLDĐ
  • 15/09/2021
  • Triển khai thực hiện phương án khôi phục sản xuất hoặc bổ sung lao động 

  • 3162/UBND-KGVX
  • 15/09/2021
  • Giao nhiệm vụ phê duyệt phương án "3 tại chỗ" và "1 cung đường 2 địa điểm"