loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 4077/UBND-KGVX
  • 17/11/2021
  • Triển khai thực hiện thông báo số 488-TB/VPTU ngày 12/11/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy

  • 1845/UNBD
  • 17/11/2021
  • Thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt trong trạng thái bình thường mới tại khu công nghiệp