loading

Thông tin Covid-19

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 1205/SGTVT
  • 26/08/2021
  • Triển khai sử dụng phầm mềm tự động cấp Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ website: vantai.drvn.gov.vn (thay thế phầm mềm tại địa chỉ website: luongxanh.drvn.gov.vn)

  • 1246/UBND
  • 26/08/2021
  • Tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ