loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 03/2022/TT-NHNN
  • 20/05/2022
  • Thông tư hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

  • 31/2022/NĐ-CP
  • 20/05/2022
  • Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh