loading

Văn bản pháp luật

  • Số văn bản
  • Ngày phát hành
  • Trích yếu
  • Tải về
  • 04/2015/TT-BXD
  • 03/04/2015
  • Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải