loading
 TT  Số văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải Về
20 03/2021/TT-BKHĐT 09/04/2021 Thông tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến  Tải Về
19 31/2021/NĐ-CP31/2021/NĐ-CP 26/03/2020 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Tải Về
18 53/2020/NĐ-CP 05/05/2020 Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải Về
17 QCVN 40:2011/BTNMT 2011 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia về Môi trường QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp Tải Về
16 61/2020/QH14 17/06/2020 Luật đầu tư Tải Về
15 59/2020/QH14 17/06/2018 Luật doanh nghiệp Tải Về
14 1707/LS-XD-TC  27/06/2018 Văn bản của Liên Sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Tây Ninh về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng, công suất 7.500 m3/ngày.đêm Tải Về
13 448/GP-BTNMT  07/02/2018 Giấy phép xả thải vào nguồn nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh Tải Về
12 141/2017/NĐ-CP 07/12/2017 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Tải Về
11 4248/QĐ-BKHCN  30/12/2016 Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia Tải Về
10 04/2015/TT-BXD  03/04/2015 Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải Tải Về
9 91/2015/QH13  24/11/2015 Bộ Luật Dân sự  Tải Về
8 80/2014/NĐ-CP  06/08/2014 Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải Tải Về
7 50/2014/QH13  18/06/2014 Luật Xây dựng Tải Về
6 55/2014/QH13  23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường  Tải Về
5 17/2012/QH13  21/06/2012 Luật Tài nguyên nước  Tải Về
4 124/2011/NĐ-CP  28/12/2011 Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Tải Về
3 01/2008/TT-BXD  02/01/2008 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Tải Về
2 117/2007/NĐ-CP  11/7/2007 Nghị định của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Tải Về
1 68/2006/QH11  29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  Tải Về

Danh sách bài viết