Danh mục văn bản thông tin về COVID-19 (trang 4)

Đến trang << [5]   [4]   [3]   [2]   [1] >>

 

 TT  Số văn bản Ngày phát hành Trích yếu
60 3071/TB-UBND 12/09/2021 Thực hiện phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ lần sàng lọc Đợt 3, lần 2 nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
59 3078/UBND-KGVX 09/09/2021 Điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
58 3032/TB-UBND 05/09/2021 Thông báo về việc thực hiện phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Trảng Bàng
57 11327/QĐ-UBND 02/09/2021 Quyết định bàn kế hoạch xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn thị xã Trảng Bàng
56 2104/QĐ-UBND 03/09/2021 Nội dung Quyết định Ban hành Phương án khôi phục sản xuất trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
55 3027/TB-UBND 03/09/2021

Thông báo về việc kết thúc phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (đợt 2) trên địa bàn thị xã Trảng Bàng

54 2093/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định xét nghiệm sàng lọc đối tượng nguy cơ và địa bàn nguy cơ nhằm mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn tỉnh Tây Ninh
53 2345/BQLKKT-QLLĐ 31/08/2021 Tạm thời không xem xét giải quyết người lao động kết thúc thực hiện 3 tại chổ về địa phương ngoài tỉnh
52 23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
51 1261/UBND 30/08/2021 Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ /tướng Chính phủ
50 2928/UBND-KGVX 29/08/2021 Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
49 408/0821/CV-VP 29/08/2021 Doanh nghiệp KCN Trảng Bàng góp ý dự thảo hướng dẫn hoạt động sản xuất, xây dựng 03 tại chỗ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
48 1205/SGTVT 26/08/2021 Triển khai sử dụng phầm mềm tự động cấp Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa tại địa chỉ website: vantai.drvn.gov.vn (thay thế phầm mềm tại địa chỉ website: luongxanh.drvn.gov.vn)
47 2311/BQLKKT-QLLĐ 27/08/2021 Góp ý hướng dẫn hoạt dộng sản xuất kinh doanh, xây dựng trong tình hình dịch Covid – 19
46 1246/UBND 26/08/2021 Tăng cường biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Danh sách bài viết