loading

INDECO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

INDECO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
 

         Sáng ngày 06/5/2016, lúc 9 giờ, tại Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh (INDECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016. Với sự có mặt của tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng với các cổ đông, chủ trì Đại hội là Ông Cao Quế Lâm Chủ tịch HĐQT.

        Đại hội đã lần lượt thống nhất 100% thông qua các báo cáo về hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; phương hướng quản trị, kế hoạch hoat động kinh doanh, cũng như phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

      Cùng ngày với ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất 2.500 m3/ngày.đêm, nâng tổng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Trảng Bàng lên 7.500 m3/ngày.đêm, đảm bảo tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải của các nhà máy trong khu đạt loại A QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra rạch Trảng Chừa.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục:

Viết Bình luận